Ogólne warunki umowy licencyjnej

listopad 15th, 2012 | Posted by qaction.pl in 17. Ogólne warunki umowy licencyjnej - (Możliwość komentowania Ogólne warunki umowy licencyjnej została wyłączona)

zawieranej pomiędzy Marek Francuz Qaction.pl z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Litewskiej 14/65, NIP 8942504207, REGON 020549029 wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki

a

użytkownikiem oprogramowania komputerowego QWindykacja

 

§1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest oprogramowanie komputerowe QWindykacja zwane dalej Oprogramowaniem, przeznaczone do obsługi zdarzeń windykacyjnych i marketingowych przez Licencjobiorcę, współpracujące ściśle z systemem InsERT GT firmy InsERT S.A.

2. Oprogramowanie, o którym mowa w pkt. 1 zawiera:

  • program
  • elektroniczną wersję warunków licencji
  • elektroniczną wersję obsługi programu

 

§2

Licencjodawca oświadcza, iż przysługuje mu całość majątkowych praw autorskich do Oprogramowania, jak również że majątkowe prawa autorskie do Oprogramowania nie zostały obciążone na rzecz jakichkolwiek osób trzecich w sposób uniemożliwiający zawarcie niniejszej umowy.

 

§3

1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy niewyłącznej licencji na korzystanie z Oprogramowania na następujących polach eksploatacji:

  • wprowadzanie Oprogramowania do pamięci komputera,
  • wyświetlanie,
  • stosowanie,
  • przechowywanie.

2. Licencjobiorca może sporządzić 1 kopię zapasową Oprogramowania, która nie może być używana w tym czasie co Oprogramowanie.

3. Licencjobiorca nie ma prawa modyfikować kodu źródłowego i dekompilować Oprogramowania. Nie dotyczy to zwielokrotniania kodu Oprogramowania lub tłumaczenia jego formy w rozumieniu art. 74 ust. 4 pkt. 1 i 2 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do osiągnięcia współdziałania niezależnie stworzonego programu komputerowego z innymi programami komputerowymi, o ile zostaną spełnione następujące warunki:

  • czynności te dokonywane są przez Licencjobiorcę lub inną osobę uprawnioną do korzystania z egzemplarza Oprogramowania bądź przez inną osobę działającą na ich rzecz,
  • informacje niezbędne do osiągnięcia współdziałania nie były uprzednio łatwo dostępne dla osób, o których mowa pod lit. a,
  • czynności te odnoszą się do tych części oryginalnego Oprogramowania, które są niezbędne do osiągnięcia współdziałania.

4. Licencja, o której mowa w pkt. 1 zostaje udzielona na czas nieoznaczony. Okres jej wypowiedzenia wynosi 7 dni.

5. Licencja uprawnia do korzystania z Oprogramowania na nieograniczonej liczbie stanowisk komputerowych w ramach przedsiębiorstwa Licencjobiorcy.

6. Licencjobiorca może przenieść na osoby trzecie prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy wyłącznie za pisemną zgodą Licencjodawcy i po uiszczeniu na jego rzecz opłaty w wysokości 30% opłaty za program, określonej w cenniku oprogramowania Licencjodawcy, obowiązującego w dniu dokonania tej czynności.

7. Licencja nie obejmuje praw do aktualizacji programu powstałych po zawarciu niniejszej umowy. Licencjobiorca może uzyskać licencje na aktualizacje po uiszczeniu opłaty określonej w cenniku oprogramowania Licencjodawcy, obowiązującego w dniu nabycia.

8. Cennik oprogramowania jest dostępny na stronie internetowej Licencjodawcy pod adresem www.qaction.pl.

 

§4

 1. Z tytułu udzielenia licencji Licencjobiorca zapłaci na rzecz Licencjodawcy wynagrodzenie określone w cenniku oprogramowania Licencjodawcy, obowiązującym w dniu dokonania tej czynności.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 będzie płatne w ciągu 30 dni od zawarcia niniejszej umowy, przelewem na konto bankowe Licencjodawcy: Inteligo 50 1020 5558 1111 1844 4410 0059 lub mBank 84 1140 2004 0000 3402 4738 3284.

 

§5

Wraz z udzieleniem licencji, w ramach wynagrodzenia wskazanego w §4, Licencjodawca przenosi na Licencjobiorcę własność nośników, o ile program jest w ten sposób rozpowszechniany, na których Oprogramowanie zostało utrwalone.

 

§6

 Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone nieumyślnie.

 

§7

 1. W razie naruszenia przez Licencjobiorcę obowiązków wynikających z udzielonej licencji, Licencjobiorca obowiązany jest zapłacić Licencjodawcy karę umowną w wysokości dwukrotnej opłaty za oprogramowanie, określonej w cenniku oprogramowania Licencjodawcy, obowiązującego w dniu podjęcia przez Licencjodawcę informacji o naruszeniu.

2. Zastrzeżenie kary umownej określonej w pkt. 1 nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Licencjodawcę odszkodowania przewyższającego wskazaną kwotę kary.

 

§8

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

§ 9

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z niniejszej umowy będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Licencjodawcy.

 

§ 10

1. Licencjobiorca wyraża zgodę na przekazywanie, za pomocą środków teleinformatycznych, do Licencjodawcy informacji o posiadanej konfiguracji sprzętowej, wersjach systemu operacyjnego, wersjach używanego oprogramowania firmy Qaction.pl. Licencjodawca przetwarza te dane w celu doskonalenia swoich produktów oraz usuwania ewentualnych błędów.

2. Licencjodawca nie przetwarza danych osobowych oraz innych danych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

 

§11

Niniejsza umowa zostaje zawarta po zaakceptowaniu jej stosownym przyciskiem w instalatorze oprogramowania.